SKF ATE WICHER STRZYŻEWO - strona oficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Wyszukiwarka

KONTAKT

Wszelkich informacji

w sprawach organizacyjnych

udziela:

Kuberski Dariusz

606 439 759

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 287, wczoraj: 457
ogółem: 1 820 047

statystyki szczegółowe

WYNIKI LIVE !!!!!

Najnowszy film

SKF ATE WICHER STRZYŻEWO - Rozgrzewka --- 08.09.2012

Losowa galeria

Wicher Strzyzewo - Orzeł Rostarzewo 23,05,15
Ładowanie...

Nasza strona

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. My, jako strona nie ponosimy odpowiedzialności za treść opinii komentujących. Masz prawo komentować, wyrażać swoją opinię oraz dyskutować i nie zgadzać się z czyjąś opinią. Nie masz natomiast prawa używać wulgaryzmów oraz obrażać innych osób,  ponieważ w sytuacjach takich postaramy się natychmiast reagować poprzez usunięcie takiego komentarza!!!

Statut Stowarzyszenia

 

STATUT

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

,,A.T.E. WICHER” STRZYŻEWO

Rozdział 1

Nazwa, siedziba, teren i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ,,A.T.E. WICHER” Strzyżewo, zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest wieś Strzyżewo.

§3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w trybie zgodnym z treścią art. 7a ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz z własnym statutem.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz ogólno krajowych związków sportowych.

§6

Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§7

Celem działania stowarzyszenia jest :

1.      Upowszechnianie idei aktywnego wypoczynku.

2.      Realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu na zasadach obowiązujących w polskim ruchu sportowym.

3.      Tworzenie warunków i rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, sportem i rekreacją wśród mieszkańców wsi, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

4.      Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju : sportowego, społecznego, kulturalnego wsi gminy Zbąszyń.

 

§8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół, innymi Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej, władzami samorządowymi i sportowymi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

1)      Upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych.

2)      Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.

3)      Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.

4)      Organizowania wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.

5)      Wspierania działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich.

6)      Ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki.

7)      Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych dla sportowców.

8)      Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju wsi, tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze obsługującym obiekty sportowe.

9)      Wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego.

10)   Popularyzację rolnictwa ekologicznego i produkcji zdrowej żywności jako przeciwwagi dla antysportu opartego na środkach dopingowych.

11)   Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji.

12)   Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

 

§9

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej aktywności ogółu członków i działaczy.

 

Rozdział 3

Członkowie  ich prawa i obowiązki

 

§10

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1.       Zwyczajnych.

2.       Wspierających.

3.       Honorowych.

 

 

                                                                    §11

 

1.       Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni uczniowie, rodzice i nauczyciele szkół powiatu nowotomyskiego, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia.

2.       Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 

                                                             §12

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające, popierające i wspomagające realizację celów i zadań określonych statutem i które deklarują pomoc finansową.

 

                                                             §13

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.

                                                             §14

 

Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej powiatu nowotomyskiego może być nadana godność członka honorowego, którą nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

 

                                                            §15

 

Członkowie zwyczajni mają prawo :

1.    Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

2.    Zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia a także oceniać ich działalność.

3.    Uczestniczyć w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.

4.    Korzystać ze sprzętu i urządzeń sportowych Stowarzyszenia podczas zajęć treningowych, na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

5.    Korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał władz Stowarzyszenia.

 

                                                    §16

 

Członkowie wspierający mają prawo do :

1.       Uczestnictwa bezpośredniego lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.

2.       Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia.

3.       Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

                                           §17

 

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należą :

1.       Aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów i zadań.

2.       Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3.       Godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia.

4.       Regularne opłacanie składek członkowskich i spełnianie zadeklarowanych świadczeń na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 

                                    §18

 

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, natomiast zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

                                   §19

 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje poprzez :

1.       Wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.

2.       Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:

a)      Umyślnego naruszenia postanowień statutu.

b)      Nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 12 miesięcy.

3.       Rozwiązanie Stowarzyszenia.

4.       Śmierć członka.

 

                   Rozdział 4

                Władze Klubu

 

                        §20

 

1.       Władzami Stowarzyszenia są :

a)      Walne Zebranie Stowarzyszenia.

b)      Zarząd Stowarzyszenia.

c)       Komisja Rewizyjna.

2.       Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

3.       Członkowie władz pełnia swe funkcje społecznie.

4.       Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów .

 

             §21

 

1.       Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Stowarzyszenia. Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.       Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata. Termin zebrania, miejsce i porządek powinny być podane do wiadomości członkom nie później niż 14 dni przed zebraniem.

3.       Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4.       Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie:

a)      Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

b)      Wniosku Komisji Rewizyjnej.

c)       Na wniosek 1/3 ogółu członków.

5.       Nadzwyczajne walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

      §22

 

1.       Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy :

a)      Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia.

b)      Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

c)       Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

d)      Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

e)      Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

f)       Ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.

g)      Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

2.       Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3.       W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd ( np. przedstawiciele urzędu rejestrującego ).

 

§23

 

1.       Zarząd Stowarzyszenia liczy 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.

2.       Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

3.       Dla ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

 

 

 

§24

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu a w szczególności :

1.       Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i  występowanie w jego imieniu.

2.       Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

3.       Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.

4.       Uchwalanie okresowych planów pracy Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.

5.       Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

6.       Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.       Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

8.       Powoływanie nowych sekcji i zasad ich działania.

9.       Współpraca z dyrekcjami szkół, władzami państwowymi, samorządowymi oraz sportowymi.

10.   Podejmowanie uchwał w sprawie wyróżniania członków w tym przyznawania stypendiów, pozbawiania funkcji oraz zawieszania w obowiązkach członków i rozpatrywanie odwołań.

11.   Składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

12.   Nadawanie godności Honorowego Członka Stowarzyszenia.

13.   Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i Komisji Rewizyjnej.

 

                                                                                        §25

 

1.       Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

2.       Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.

3.       Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. 

 

                                                                              §26

 

1.       Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

2.       Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Stowarzyszenia.

3.       Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4.       Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

5.       Do czynności Komisji Rewizyjnej należy :

a)      Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.

b)      Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień działalności Stowarzyszenia, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.

c)       Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub rozmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

d)      Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.

e)      Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem  o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami  Stowarzyszenia, działań Zarządu.

 

                                                                    §27

 

1.       Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Stowarzyszenia.

2.       Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Członka Komisji Rewizyjnej podejmuje komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.       Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 

                                                               §28

 

1.       W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych osób, które uzyskały w ostatnich wyborach kolejno największą liczbę głosów. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

                                                     Rozdział 5

                                            Wyróżnienia i kary

 

                                                         §29

 

1.       Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.       Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

                                                  §30

 

1.       W razie naruszenia postanowień Statutu lub władz Stowarzyszenia  - Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia – prawo wymierzania następujących kar :

a)      Upomnienia.

b)      Nagany.

c)       Zawieszenia w prawach członka na 6 miesięcy.

d)      Wykluczenia spośród członków Stowarzyszenia.

2.       Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni.

3.       Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

 

                                Rozdział 6

                 Majątek i fundusze Klubu

 

                                     §31

 

1.       Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe.

2.       Na środki finansowe składają się :

a)      Składki członkowskie.

b)      Darowizny i zapisy.

c)       Dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej, zlecone Stowarzyszeniu.

d)      Dotacje na zadania zlecone przez samorządy terytorialne.

 

                        §32

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy co najmniej dwóch upoważnionych członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

 

                   Rozdział 7

                                                       Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

                        §33

 

Zmiana Statutu może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia przyjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

 

                         §34

 

1.       Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

2.       Uchwała w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia powinna określać tryb likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.

3.       Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu poprzez władze rejestracyjne.

 

 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

ATE Wicher StrzyżewoNAP Nowy Tomysl
ATE Wicher Strzyżewo 5:2 NAP Nowy Tomysl
2018-11-10, 13:00:00
    relacja »
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
Stella Luboń 3:0 Obra Zbąszyń
LZS Wąsowo 0:7 Ogrol Sielinko
Huragan Michorzewo 2:1 Promień Opalenica
Dyskobolia Grodzisk 2:1 1920 Mosina
KP Las Puszczykowo 3:1 Orzeł Rostarzewo
ATE Wicher Strzyżewo 5:2 NAP Nowy Tomysl
Luboński KS 1:2 Pogrom Luboń

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. WICHER175 180
2. subiekt4 0